Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents

La Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és l'elaboració, desenvolupament i avaluació de la cronicitat, la coordinació sociosanitària i malaties poc freqüents.

Direcció

Subdirectora: Estefanía Serratusell Sabater

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

 

Òrgans de gestió

Funcions

La Subdirecció d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 

 1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis del Servei de Salut.

 2. Elaborar, desenvolupar i avaluar l'estratègia assistencial d'atenció a la cronicitat.

 3. Participar en la inclusió dels objectius i els indicadors en els diferents contractes de gestió en relació amb la cronicitat, i dur a terme el seguiment i l'avaluació de les activitats assistencials corresponents a l'estratègia de cronicitat.

 4. Promoure l'estratificació de la població segons el seu estat de salut i el risc clínic consegüent.

 5. Impulsar les activitats organitzatives i assistencials destinades a donar resposta a les necessitats de la població segons el seu risc clínic.

 6. Incloure les necessitats de prevenció i promoció de la salut en cadascun dels graus de risc.

 7. Participar en l'elaboració dels diferents pressupostos assistencials per assegurar una implantació correcta de l'estratègia de cronicitat.

 8. Incorporar indicadors d'avaluació de l'estratègia de cronicitat en els contractes de gestió dels centres sanitaris en tots els nivells assistencials.

 9. Assegurar la coordinació amb els òrgans administratius competents d'altres administracions en matèria d'atenció a les persones que pateixen malalties cròniques.

 10. Impulsar accions que millorin l'atenció de les persones que pateixen malalties denominades poc freqüents.

 11. Promoure la pràctica basada en l'evidència en l'àmbit de les malalties poc freqüents i impulsar l'ús de guies i protocols que redueixin la variabilitat en la pràctica clínica.

 12. Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la Subdirecció de Cartera de Serveis.

 13. Impulsar un model de coordinació que permeti respondre a les necessitats sociosanitàries de les persones fràgils, amb malalties cròniques avançades o amb problemes d'autonomia.

 14. Impulsar un model organitzatiu que permeti donar una resposta integral i eficient a les persones que requereixen atenció simultània des dels àmbits sanitari i social.

 15. Establir un model de gestió de casos per aconseguir que totes les persones en situació de dependència o fragilitat rebin una atenció de qualitat en un entorn en el qual es prioritzin les seves necessitats personals, familiars i socials, i promoure com a objectiu fonamental la millora de la qualitat de vida i l'autonomia.

 16. Impulsar l'atenció de la cronicitat en l'àmbit de l'atenció primària per assegurar la millor qualitat de vida de les persones que pateixen malalties cròniques en el seu domicili i en la comunitat en general.

 17. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.