Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries

La Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és assegurar el compliment de la cartera de serveis de l’atenció primària i de les urgències extrahospitalàries.

Direcció

Subdirectora: Margarita Servera Gornals

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Funcions

La Subdirecció d’Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis de l'atenció primària i de les urgències extrahospitalàries del Servei de Salut.

 2. Analitzar, coordinar i avaluar l'activitat i el funcionament assistencial dels centres propis i d'aquells amb serveis concertats —si n'hi ha.

 3. Establir i supervisar els programes i les línies d'actuació dels serveis d'atenció primària.

 4. Promoure l'optimització dels accessos, els temps de resposta i les prioritats dels processos assistencials.

 5. Establir els indicadors dels contractes de gestió per als centres d'atenció primària, que s'han d'ajustar als objectius estratègics del Servei de Salut, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

 6. Participar en l'elaboració del pressupost anual per a l'atenció primària de salut, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

 7. Tenir cura que es desenvolupin actuacions basades en l'evidència que ajudin a reduir la variabilitat en la pràctica clínica.

 8.  Analitzar permanentment —juntament amb la resta de subdireccions de l'àrea assistencial— les necessitats de la població a fi de promoure els canvis en les organitzacions assistencials que es considerin necessaris.

 9. Avaluar i proposar les inversions sanitàries en l'atenció primària i en l'atenció de les urgències extrahospitalàries.

 10. Fer el seguiment i l'avaluació de la qualitat i la seguretat clíniques i promoure l'ús eficient dels recursos.

 11. Promoure acords de col·laboració i coordinació per aconseguir un grau d'integració assistencial major entre centres i nivells.

 12. Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la Subdirecció de Cartera de Serveis.

 13. Col·laborar en l'impuls de les línies d'actuació del Servei de Salut establertes.

 14. Promoure el desenvolupament professional, la formació contínua, la docència i la investigació en l'àmbit de l'atenció primària amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

 15. Assegurar una implementació horària amb consultes de matí i tarda que permeti complir les bases d'una atenció primària de qualitat, com són la continuïtat assistencial i la transversalitat, per afavorir l'accessibilitat de la població.

 16. Assegurar que les emergències i les urgències extrahospitalàries s'atenen amb criteris de racionalitat i controlar les isòcrones d'atenció.

 17. Participar en l'elaboració dels contractes de gestió de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 i en la definició dels indicadors i del pressupost, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

 18. Proposar els canvis organitzatius necessaris en col·laboració amb la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals per donar més suport als professionals i les professionals assistencials de manera que els permeti treballar en les condicions més adequades per aconseguir una atenció de qualitat a la població.

 19. Mantenir permanentment la coordinació amb la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i amb les direccions d'Atenció Primària de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

 20. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.

Documents

Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026