Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals

La Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, està sota la dependència de la Direcció de Gestió i Pressupostos del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Director d'Àrea: vacant

Ubicació i contacte

Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Sudireccions

Serveis

 
Funcions

La Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, que serà controlada i coordinada per la Direcció de Gestió i Pressupostos, té les funcions següents:

 

 1. Dirigir les relacions laborals amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal i fer el seguiment i el control dels drets del personal.
 2. Dirigir i promoure la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscos laborals.
 3. Dirigir i coordinar la formació contínua del personal dels Serveis Centrals.
 4. Coordinar les relacions amb les organitzacions sindicals.
 5. Dissenyar, elaborar i proposar les polítiques de personal.
 6. Desenvolupar les propostes de normativa reguladora del règim jurídic del personal del Servei de Salut.
 7. Dirigir la planificació de les plantilles.
 8. Dirigir la gestió dels processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.
 9. Dirigir la gestió de la carrera professional i els procediments d'avaluació del compliment laboral.
 10. Dirigir la gestió dels expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.
 11. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressupostos i les que li siguin delegades expressament.
Enllaços externes