Subdirecció de Relacions Laborals

La Subdirecció de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals.

Direcció

Subdirector: Pedro Jesús Jiménez Ramírez

Ubicació i contacte

Subdirecció de Relacions Laborals
Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2on pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

La Subdirecció de Relacions Laborals, sota la dependència de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, té les funcions següents:

 

  1. Executar el disseny de les relacions laborals amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal i dur a terme el seguiment i el control dels drets d'aquest.

  2. Desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals.

  3. Implantar les polítiques de personal.

  4. Desenvolupar les propostes de normativa reguladora del règim jurídic del personal del Servei de Salut.

  5. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i les que li siguin delegades expressament.