Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa

La Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Gestió i Pressupostos.

Direcció

Directora d'Àrea: Catalina M. Reynés Llobera

Ubicació i contacte

Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Subdireccions
Funcions

La Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa, sota la dependència de la Direcció de Gestió i Pressupostos, té les funcions següents:

 

 1. Col·laborar en l'ordenació i l'organització administratives del Servei de Salut, sota la supervisió de la Direcció de Gestió i Pressupostos.

 2. Dirigir i coordinar les subdireccions que té al seu càrrec.

 3. Impulsar i coordinar la implantació de l'Administració electrònica en el Servei de Salut.

 4. Coordinar les tasques d'assessorament jurídic amb els òrgans directius i de gestió del Servei de Salut.

 5. Col·laborar en el control i la coordinació de la contractació administrativa del Servei de Salut d'acord amb les instruccions emanades dels òrgans de direcció del Servei de Salut.

 6. Supervisar i coordinar les propostes de contractació dels òrgans de direcció i gestió del Servei de Salut.

 7. Supervisar i coordinar la tramitació dels procediments de contractació que no estiguin delegats en les gerències territorials, a més dels expedients de contractació de serveis i subministraments qualificats com a corporatius per l'òrgan de contractació del Servei de Salut.

 8. Supervisar i coordinar la tramitació dels convenis de col·laboració, els convenis singulars de vinculació i altres pactes i acords en què el Servei de Salut sigui part.

 9. Proposar a la Direcció de Gestió i Pressupostos les actuacions per racionalitzar i simplificar els procediments i els mètodes de treball en el marc definit per la Direcció General o pels òrgans de direcció del Servei de Salut.

 10. Coordinar i supervisar la unitat de responsabilitat patrimonial.

 11. Tenir cura que el Registre General del Servei de Salut i la resta d'elements organitzatius adscrits als Serveis Centrals funcionen correctament.

 12. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressupostos i les que li siguin delegades expressament.