Memòria any 2008

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòria IBSALUT 2008

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2008

L'any 2008, el Servei de Salut de les Illes Balears va iniciar un procés important per a qualsevol organització orientada a prestar serveis als ciutadans: l’adaptació a les exigències d’una societat que demana resposta a les seves necessitats. El Pla Estratègic 2008-2011 és un document que planteja un horitzó de canvi i proporciona una eina per desenvolupar el treball del Servei de Salut.

La Memòria de 2008 presenta un conjunt de fites i dades que el Servei de Salut i les entitats que en depenen varen desenvolupar al llarg de l’any. L’any 2008 estaven adscrits al Servei de Salut 14.284 treballadors, que —juntament amb els usuaris— són els protagonistes de les informacions que figuren en aquest document. Durant l’any 2008, la població de les Illes Balears va mantenir la tendència a créixer: de fet, es va incrementar gairebé en un 3% respecte de l’any 2007. Aquesta dada justifica que la població demani l’augment de l’activitat assistencial i dels serveis, que el Servei de Salut ha d’afrontar amb garanties i amb l’excel·lència que la ciutadania mereix.

Són moltes les accions i les inversions que es varen dur a terme l’any 2008, no solament en noves instal·lacions sinó també en noves tècniques assistencials, en intercanvis de coneixements amb professionals d’altres indrets i en la formació permanent dels que ofereixen l’assistència a la població de les Illes Balears.

A banda d’això, el finançament públic obliga el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum a ser absolutament responsables de cada cèntim que s’inverteix. Hi ha criteris de qualitat pel que fa a l’execució pressupostària, els proveïdors, la comptabilitat, la contractació, la facturació a tercers i la responsabilitat patrimonial. Tots els contractes de gestió subscrits inclouen objectius de qualitat des dels punts de vista assistencial i econòmic. I sempre es prioritzen i es desenvolupen les activitats destinades a la millora contínua dels serveis que s’ofereixen als usuaris del sistema sanitari públic. Totes aquestes actuacions es regeixen pels valors que defineixen el model sanitari públic que volem: universalitat, equitat, qualitat, eficiència i participació. I per això és imprescindible millorar l’accessibilitat i garantir la suficiència financera.

Accés a la memòria completa