Borsa única

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Borsa única

Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014, el Servei de Salut va instaurar un sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria professional i especialitat per garantir que la selecció d’aquest personal s’efectui per procediments que permetin:

 

  • la màxima agilitat en la selecció
  • el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

 

L’experiència acumulada ha permès apreciar que alguns dels apartats requereixen d'una revisió tècnica per millorar tant l’agilitat que ha de presidir el nomenament d’aquest personal com l’eficàcia i l’operativitat en la gestió administrativa del sistema de selecció triat. Amb aquesta finalitat, s'han anat desplegant modificacions normatives: 

 

 

Avisos i notificacions