Condicions d'ús del portal web

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Condicions d'ús del portal web

Revisió: maig de 2019

Molt important: llegiu amb cura aquests capítols d’informació, relatius als aspectes legals, les condicions d’accés i l’ús d’aquest portal web. 

Índex

1. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB
2. OBLIGACIÓ DE L'ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS
3. ÚS DELS SERVEIS OFERTS EN EL PORTAL WEB DE CONFORMITAT AMB LES COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES.
4. INTRODUCCIÓ D'HIPERENLLAÇOS QUE PERMETIN L'ACCÉS A PORTAL WEB I AlS SERVEIS
5. NO LLICÈNCIA
6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
7. DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT, UTILITAT I FAL·LIBILITAT
8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS
9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

1. Condicions d'accés i utilització del portal web

L'accés i la utilització del portal web són de caràcter gratuït. Determinades finalitats i entorns del portal web requeriran de l'usuari una autenticació prèvia i interacció mitjançant qualsevol mecanisme de signatura electrònica reconegut en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica; el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l'ús de la signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) o en major detall:

 • DNI electrònic.
 • Sistema de signatura electrònica avançada (s'hi inclouen els basats en certificats electrònics reconeguts i admesos per l'Administració de la CAIB).
 • Altres sistemes de signatura electrònica com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per totes dues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que s'hagin determinat.

 

2. Obligació de l'ús correcte dels continguts

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels usuaris en el portal web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "continguts") de conformitat amb la Llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. En particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del Servei de Salut o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
 • L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en el portal web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització del portal web, dels serveis o dels continguts.

 

3. Ús dels serveis oferts en el portal web de conformitat amb les comunicacions i notificacions electròniques

L'IB-SALUT al seu torn informa sobre la seva política de comunicacions institucionals basada en les directrius següents:


Servei de Salut de les Illes Balears
Adreça: Reina Esclarmunda 9, 07003 Palma.

 

 • El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions promocionals/institucionals amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent, pel mitjà i adreça anteriorment assenyalats.
 • Durant la tramitació d'un procediment per mitjans electrònics, l'interessat podrà requerir a l'òrgan corresponent que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics, utilitzant-se els altres mitjans admesos en l'Article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

4. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a portal web i als serveis

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el portal web (d'ara endavant, "hiperenllaç") hauran d'obtenir una autorització prèvia i per escrit per part del Servei de Salut.

Una vegada obtinguda la citada autorització, l'usuari o tercer es compromet a complir les condicions següents: 

 • L'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la homepage o pàgina d'inici del portal web o al punt concret per al qual l'hagi autoritzat el Servei de Salut però no podrà reproduir-les de cap manera.
 • No es crearà un frame sobre les pàgines web del Portal Web.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Servei de Salut.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que el Servei de Salut ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç.
 • Amb l'excepció d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Servei de Salut.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Establir l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Servei de Salut i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del Servei de Salut dels seus continguts o serveis.

 

5. No llicència

Totes les marques, noms o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal web són propietat del Servei de Salu t, i l'ús o accés al portal web no atribueix a l'usuaricap dret sobre les marques, els noms o els signes distintius esmentats. 

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Servei de Salut, i no pot entendre's que es cedeixen a l'usuar; en virtut del que s'estableix en aquest avís legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l'estrictament necessari per a l'ús correcte del portal web i dels serveis.

 

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del portal web i dels serveis.

El Servei de Salut intentarà garantir la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal web i dels seus serveis, tot i que pot deixar d’estar disponible en períodes molt limitats a causa del manteniment o de les actualitzacions; en aquest cas el Servei de Salut intentarà anunciar prèviament les interrupcions en el funcionament del portal web i els seus serveis.

 

7. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

El Servei de Salut intentarà garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal web i dels serveis, però poden deixar d'estar disponibles en períodes molt limitats per a manteniment o actualitzacions. El Servei de Salut intentarà anunciar prèviament les interrupcions en el funcionament del portal web i els serveis.

 


8. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts

El Servei de Salut no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El Servei de Salut declina, amb tota l'extensió que la normativa li permet, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats per virus o altres elements que pugui contenir la seva web i que produeixin alteracions en el sistema informàtic o en els arxius dels usuaris.

La prestació del servei del portal web i de la resta de serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el Servei de Salut està autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del portal web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible el Servei de Salut advertirà prèviament la finalització o suspensió de la prestació del servei de portal web i de la resta de serveis.

 

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els serveis prestats a través del portal web del Servei de Salut es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Qualsevol relació jurídica derivada de la utilització del portal web del Servei de Salut se sotmetrà a la jurisdicció contenciós-administrativa.

Per a qualsevol consulta, proposta o suggeriment podeu enviar-nos un missatge a l'adreça següent: C/ Reina Esclaramunda 9, 07003 Palma.