Relació de convenis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Relació de convenis i acords del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si són amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

El Servei de Salut de les Illes Balears publica la relació de convenis de col·laboració subscrits durant l'exercici pressupostari vigent i l'immediatament anterior, organitzats per anys.

Total Files Count :
Total Size :