Subdirecció de Comunicació i Coordinació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Comunicació i Coordinació

El Subdirecció de Comunicació i Coordinació està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció General.
Responsable

Juan Carlos González Otermin

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Funcions

a) Coordinar i organitzar l'activitat institucional i directiva del Servei de Salut.

b) Programar, impulsar, coordinar i avaluar els objectius establerts per la Direcció General.

c) Coordinar els departaments de comunicació de les gerències territorials per establir una estratègia conjunta i dotar-los d'estructura.

d) Mantenir una relació fluïda i constant amb els diferents grups d'interès.

e) Vetlar per la bona imatge, la reputació i el prestigi del Servei de Salut i dels centres que en depenen.

f) Definir i implementar una estratègia de comunicació interna corporativa.

g) Actualitzar i desenvolupar noves eines i canals de comunicació interna.

h) Dissenyar i implementar les campanyes de comunicació oportunes.

i) Vigilar l'ús no sexista del llenguatge i impulsar la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes.

j) Gestionar els perfils del Servei de Salut a les xarxes socials.

k) Elaborar les memòries anuals del Servei de Salut.

l) Dissenyar l'estratègia de comunicació corporativa del Servei de Salut.

m) Redactar notes de premsa.

n) Participar en la creació i la difusió de la cartelleria, dels fullets informatius, dels documents d'estratègia, etc.

o) Impulsar l'elaboració de materials divulgatius sobre salut adreçats a les dones i fomentar l'elaboració de guies i protocols d'actuació a l'atenció primària per a processos de prevalença alta entre les dones o significativament sensibles a l'impacte de gènere.

p) Gestionar les peticions dels mitjans de comunicació, el màrqueting i la publicitat.

q) Participar en l'organització d'actes i esdeveniments.

r) Fer el seguiment de les dades estadístiques, de les enquestes i dels registres.

s) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li siguin delegades expressament.

Enllaços d'interès