Servei de Salut de les Illes Balears

Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades és un ens adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears, que depèn de la Direcció General i és el responsable de vetllar pel compliment de la normativa vigent en protecció de dades.

Delegat de Protecció de Dades

Miguel Ángel Benito Tovar

Ubicació i contacte

Servei de Protecció de Dades

Direcció General

Servei de Salut de les Illes Balears

C/ de la Reina Esclarmunda - 07003  Palma

Tel. 971175600 

Funcions per àrea de treball

 1. Compliment normatiu
 2. Relació amb els interessats
 3. Prevenció
 4. Cooperació
 5. Seguretat en el tractament de dades personals
 6. Formació

 

 1. Compliment normatiu

 

 • Compliment de principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades.
 • Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.
 • Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les que van originar la recollida inicial de les dades.
 • Existència de normativa sectorial que pugui determinar condicions de tractaments específics diferents de les establertes per la normativa general de protecció de dades.
 • Contractació d'encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació responsable-encarregat.
 • Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequades a les necessitats i característiques de l'organització i de les raons que justifiquin la transferència.
 • Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.
 • Auditoria de protecció de dades.
 • Establiment i gestió dels registres d'activitats de tractament. 

 

2. Relació amb els interessats

 

 • Disseny i implantació de mesures d'informació als afectats pels tractaments de dades.
 • Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats.
 • Valoració de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats. 

 

3. Prevenció

 

 • Determinació de la necessitat de realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.
 • Realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.
 • Implantació de les mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments. 

 

4. Cooperació

 

 • Relacions amb les autoritats de supervisió. 

 

5. Seguretat en el tractament de dades personals

 

 • Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.
 • Implantació de les mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.
 • Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l'avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats. 

 

6. Formació

 

 • Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades.