Inspecció Mèdica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Preguntes freqüents sobre la baixa laboral o incapacitat temporal

 • 1. Què és la incapacitat temporal o baixa mèdica?

  És la situació en què un treballador o treballadora està incapacitat temporalment per acomplir la seva feina a causa d’una malaltia o un accident (sigui o no laboral) i requereix assistència sanitària. 

  Durant aquest període rep una prestació econòmica que li supleix la necessitat de rendes.

 • 2. Quins requisits he de complir per tenir dret a estar en la situació d’incapacitat temporal?

  El requisit principal és estar afiliat o afiliada a la Seguretat Social i que la vostra empresa us hi hagi donat d’alta. També és possible estar en la situació d’incapacitat temporal si estau en una situació assimilada a l’alta (vegeu el punt 3).

  Si la incapacitat temporal és deguda a un accident o una malaltia professional no cal un període previ de cotització. Però si és deguda a una malaltia comuna heu de tenir coberts un mínim de 180 dies cotitzats en els 5 anys immediatament anteriors.

 • 3. Què és la situació assimilada a l’alta?

  Es tracta d’una relació especial que el treballador o treballadora manté amb la Seguretat Social quan no du a terme la seva activitat laboral i compleix determinats requisits (consultau-los en el web de la Seguretat Social,
  www.seg-social.es). 

  L’avantatge principal és que podeu sol·licitar les prestacions que ofereix la Seguretat Social com si estiguéssiu d’alta.

 • 4. Si no complesc el període de cotització exigit, tenc dret a la baixa?

  Sí, després d’un reconeixement mèdic del Servei de Salut de les Illes Balears (metges de família o metges especialistes) i sempre que estigueu incapacitat o incapacitada per fer la feina habitual. 

  Per cobrar la prestació econòmica només s’exigeix un període previ de cotització per malaltia comuna (180 dies en els darrers 5 anys), però en cas d’accident (sigui o no laboral) o malaltia professional no s’exigeix un període de cotització previ.

 • 5. Qui emet la baixa mèdica?

  En els casos de malaltia comuna o accident no laboral, la baixa és emesa per un metge o metgessa del Servei de Salut de les Illes Balears després d’un reconeixement mèdic en el qual determina que no podeu fer les tasques pròpies del vostre lloc de feina. 

  La baixa mèdica per contingències professionals, situacions d’accident laboral o malaltia professional és emesa normalment per la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual la vostra empresa tengui concertada la cobertura d’aquestes contingències.

 • 6. Quant dura la baixa?

  El metge o metgessa del Servei de Salut de les Illes Balears determina en cada cas el temps de durada de la baixa. Al començament us indicarà una durada estimada depenent del problema de salut i el tipus de feina que feis; l’estimació del temps és orientativa, perquè es pot acurçar o allargar depenent de com evolucioneu clínicament. 

  La baixa es prolonga fins que el vostre estat de salut us permeti fer feina; si assoleix la durada de 12 mesos, a partir d’aquest moment l’Institut Nacional de la Seguretat Social s’encarrega de controlar la situació de baixa.

 • 7. Quines obligacions tenc estant de baixa?
  • Facilitar al metge o metgessa totes les dades necessàries per tramitar els comunicats mèdics.
  • Complir el tractament i les recomanacions que us indiquin els professionals sanitaris, evitar les activitats que perjudiquin la recuperació i acudir a les cites establertes.
  • Recollir personalment (excepte en cas de força major) els comunicats de baixa, confirmació i alta. És obligatori fer-ho en la data indicada en cada comunicat; en cas contrari es podria emetre l’alta mèdica per incompareixença.
  • Acudir als reconeixements indicats per al control i la gestió del procés de baixa que demanin el Servei d’Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears, l’entitat gestora i/o la mútua col·laboradora.
  • Entregar a la vostra empresa els comunicats de baixa, confirmació i alta en els terminis establerts: en els 3 dies següents a la data d’expedició en els casos dels comunicats de baixa i confirmació, i dins les 24 hores següents en el cas de rebre el comunicat d’alta.
 • 8. Qui controla les baixes mèdiques?

  Excepte en els casos de força major, és obligatori assistir a les cites d’aquestes entitats per passar el reconeixement mèdic. No comparèixer-hi sense haver-ho justificat pot suposar que s’emeti l’alta per incompareixença o que se suspengui la prestació econòmica.

 • 9. Estic de baixa i tenc diverses feines.

  En cas de pluriocupació, la situació d’incapacitat temporal abasta totes les activitats laborals. No es pot estar de baixa en una empresa i fer feina en una altra activitat. La situació de baixa és incompatible amb qualsevol activitat laboral.

 • 10. Situacions en què es perd el dret a la baixa:
  • Actuació fraudulenta de la persona interessada per obtenir la baixa.
  • Fer feina per compte propi o per compte d’altri durant el període de baixa.
  • Rebutjar o abandonar el tractament sense una causa raonable.
  • No comparèixer a les cites de control de la baixa de les entitats esmentades en el punt 8.
 • 11.Què puc fer si no estic d’acord amb l’alta?

  En el termini d’11 dies hàbils des de la data de l’alta —o de la data en què n’hàgiu rebut la notificació— podeu presentar una reclamació prèvia per una d’aquestes vies:

  En tot cas, l’alta és efectiva i heu de reincorporar-vos al lloc de feina.

 • 12. Puc anar de viatge mentre estic de baixa?

  És una decisió que preneu sota la vostra responsabilitat. Tanmateix, n’heu d’informar el metge o metgessa que us tramita la baixa, que ha de considerar que, si en aquest cas concret, viatjar no està contraindicat des del punt de vista mèdic i que no suposarà que deixeu de complir el tractament ni que es retardi el procés de recuperació. És possible que el metge o metgessa us remeti al Servei d’Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears perquè valori el vostre cas. 

  A més, heu de continuar complint les obligacions relatives al procés de baixa. Si no ho feis, l’entitat implicada (punt 8) pot adoptar les mesures legals que hi pertoquin.

 • 13. Què he de fer si vull traslladar-me a una altra comunitat autònoma i continuar estant-hi de baixa?

  Si durant el període de baixa teniu planejat traslladar-vos a una altra comunitat autònoma i continuar-hi en aquesta situació, abans heu de visitar el metge o metgessa que us tramita la baixa perquè us derivi al Servei d’Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears a fi que valori la vostra pretensió i, si escau, emeti un comunicat de confirmació per trasllat d’expedient, que heu de presentar en el servei públic de salut de la comunitat autònoma a on us traslladareu.