Direcció General

Servei de Salut de les Illes Balears

Direcció General

La Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), està sota la dependència de la Conselleria de Salut de les Illes Balears del Govern de les Illes Balears.

Director General

Javier Ureña Morales 

Ubicació i contacte

Direcció General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Estructura directiva dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears

Els Serveis Corporatius (SSCC) són l’estructura administrativa que dóna suport als Òrgans de direcció del Servei de Salut i a les gerències.

 

Els òrgans següents estan sota la dependència directa de la Direcció General del Servei de Salut:

Funcions

 1. La Direcció General del Servei de Salut n’és l’òrgan superior de direcció i gestió, i pot ser ocupada per un òrgan directiu assimilat en rang, el titular de la qual ha de ser un funcionari públic.

 2. Les persones titulars de la Direcció General i de la Direcció de Gestió i Pressupostos han de ser nomenades i separades per mitjà d’un decret del Consell de Govern a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut. En qualsevol cas, tenen la consideració d’òrgans directius, d’acord amb l’article 20 de la Llei 7/2010. Així mateix, ambdues tenen la consideració d’alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i per això han d’ocupar el càrrec en règim de dedicació exclusiva i queden sotmeses al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs establit en la Llei 2/1996, de 19 de novembre.

 3. Les competències de la Direcció General i de la Direcció de Gestió i Pressupostos són les que es determinin en els Estatuts del Servei de Salut, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria única d’aquest Decret.

Corresponen al director general del Servei de Salut les funcions següents:

 1. Complir i fer complir les disposicions que regulen l’actuació del Servei de Salut i els acords adoptats pel Consell General, en les matèries que són de la seva competència, així com els de la conselleria competent en matèria de sanitat.
 2. Ocupar la representació legal del Servei de Salut de les Illes Balears.
 3. Dirigir, administrar i gestionar el personal del Servei de Salut, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin tenir atribuïdes altres òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 4. Elevar al titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, les propostes de nomenament i de cessament del director de Gestió i Pressupostos, els gerents d’Atenció Primària, Especialitzada i d’Urgències 061, així com dels gerents d’àrea.
 5. La direcció, gestió i control dels recursos econòmics i materials de l’ens.
 6. L’elaboració i la presentació al Consell General de la proposta d’avantprojecte de pressupost del Servei de Salut, així com de memòries, programes d’actuació i plans d’inversions, obres i serveis.
 7. Actuar com a òrgan de contractació.
 8. Proposar a la conselleria competent en matèria de sanitat, l’ordre que reguli els preus i les tarifes que el Servei de Salut ha d’aplicar per la prestació de serveis susceptibles de contraprestació, així com la resolució de fixació i revisió de les quanties.
 9. Firmar, autorització prèvia pel Consell General, els acords, els convenis o altres fórmules de gestió integrada o compartida amb altres entitats públiques o privades, en els termes prevists a l’article 67.2.b) de la Llei de salut.
 10. Firmar qualsevol altres convenis de col·laboració o cooperació, amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
 11. Exercir, en cas d’urgència o per delegació del Consell General, les accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials necessàries per a la defensa dels drets i dels interessos del Servei de Salut i retre’n compte immediat, en el primer supòsit, al Consell General.
 12. La resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial.
 13. L’autorització i la disposició de despeses, el reconeixement de les obligacions i les propostes de pagaments, així com la modificació de crèdits, d’acord amb la normativa vigent.
 14. La resolució dels procediments de reintegrament de despeses als beneficiaris de l’assistència sanitària de la Seguretat Social.
 15. Acordar l’adquisició a títol onerós de béns immobles i drets reals i l’arrendament de béns immobles.
 16. Aprovar l’adquisició i l’arrendament de béns mobles.
 17. Exercir la gestió i les facultats d’administració ordinària, de protecció i de conservació del patrimoni adscrit al Servei de Salut, així com del patrimoni propi.
 18. Resoldre els recursos contra els actes administratius dictats pels òrgans inferiors del Servei de Salut.
 19. La planificació, la direcció, l’avaluació interna i el control de l’organització dels centres, establiments i serveis adscrits al Servei de Salut.
 20. La direcció superior i la coordinació general dels centres directrius.
 21. Dictar les instruccions i les circulars relatives al funcionament i l’organització internes del Servei de Salut, sense perjudici de les facultats del Consell General.
 22. Les atribucions que poden ser-li delegades pel Consell General.
 23. Qualsevol altra no atribuïda expressament a altres òrgans del Servei de Salut o que li pugui correspondre per precepte legal o reglamentari.

 

El director general pot delegar funcions específiques en altres òrgans, i n’ha d’informar al Consell General. En cap cas no es podrà delegar la resolució dels recursos als òrgans administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs.