Què és l'IB-SALUT?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic que garanteix l'assistència sanitària a les Illes Balears

Memòria Pressuposts 2010

Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2010

Els pressuposts per a l’any 2010 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per assolir els objectius que s’hi plantegen en el marc d’un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d’universalitat, equitat, eficiència, qualitat, universalitat, coordinació institucional, participació i autonomia.

 

Objectius per a l'exercici de 2010

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències s'han desenvolupat elaborant un procés racional i planificat basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual, que han determinat un mapa estratègic que defineix els objectius estratègics que han de regir les accions concretes i els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències.

 

Aquests objectius s'agrupen en quatre àmbits:

 1. El client
 2. Els processos interns
 3. L'aprenentatge i el coneixement
 4. La sostenibilitat i l'eficiència

 

Per a cadascun d'aquests àmbits, els objectius definits són els següents:

 

A) El client

 1. Entendre la ciutadania com a protagonista del procés assistencial.
 2. Millorar l'accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials.
 3. Reforçar l'atenció primària com a garantia de proximitat a la ciutadania.
 4. Aconseguir una atenció personalitzada.
 5. Avançar en l'ús adequat dels dispositius assistencials.
 6. Refermar el compromís per millorar els nivells de salut de la població.

 

B) Processos interns

 1. Millorar el compliment dels contractes de gestió.
 2. Augmentar la cooperació entre els nivells assistencials.
 3. Fomentar i aprofitar les sinèrgies internes i externes.
 4. Proporcionar visibilitat i permeabilitat al Servei de Salut.
 5. Promoure la gestió clínica.
 6. Millorar l’atenció urgent.
 7. Garantir la qualitat i la seguretat dels pacients.
 8. Millorar l’atenció als infants i a les dones.
 9. Impulsar el progrés, la innovació i la R+D+I.

 

C) Aprenentatge i coneixement

 1. Augmentar el lideratge i la professionalització dels comandaments intermedis i del personal directiu.
 2. Aconseguir l’atracció i la fidelització dels millors professionals.
 3. Potenciar el desenvolupament dels valors professionals i de la gestió del coneixement.
 4. Avançar cap a un nou Servei de Salut capaç d’orientar estratègicament, donar suport i seguir l’evolució del conjunt del sistema.
 5. Potenciar les tecnologies i els sistemes d’informació i comunicació.
 6. Desenvolupar un Pla d’Infraestructures.
 7. Planificar el nou hospital de Son Dureta a Son Espases com a referent innovador.

 

D) Sostenibilitat i eficiència

 1. Dissenyar un sistema de finançament prospectiu.
 2. Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari de les Illes Balears.
 3. Incrementar l’ús racional dels medicaments.

 

 

Accés a la memòria completa de pressuposts 2010

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.