Què és l'IB-SALUT?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic que garanteix l'assistència sanitària a les Illes Balears

Memòria Pressuposts 2006

Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2006

L’any 2006 continuarem desenvolupant activitats encaminades a la millora contínua dels serveis que s'ofereixen als usuaris del sistema sanitari públic.

Totes aquestes actuacions s’han de regir pels valors que defineixen el model sanitari públic que volem: universalitat, equitat, qualitat, eficiència i participació. Per això, és imprescindible millorar l'accessibilitat i garantir la suficiència financera.  

 

Objectius per a l'exercici de 2006

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències han d’emanar d'un procés racional i planificat, que es basi en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual dels objectius estratègics del Servei, juntament amb la valoració dels contractes de gestió signats amb les gerències.

Els dos punts de referència sobre els quals s’han de basar les línies estratègiques són el Pla de salut 2003-2007 de la comunitat autònoma i les Estratègies de la Conselleria de Salut, a més de donar resposta a les propostes i als requisits que marqui el Sistema Nacional de Salut.

Fruit d'aquest procés de reflexió, es proposen les següents àrees prioritàries d'actuació, de les quals han d’emanar les línies estratègiques o els objectius que ens han de permetre arribar a unes accions concretes.

 

 

A. Model sanitari

1. Organització interna del Servei.

B. Serveis sanitaris orientats a l'usuari

2. Millora de l’accessibilitat mitjançant la millora de la gestió i dels recursos associats a les llistes d’espera.

3. Millora de l’accessibilitat mitjançant la reducció dels tràmits administratius.

4. Millora de l’accessibilitat mitjançant la millora, l’ampliació i la introducció de prestacions.

5. Millora de l’accessibilitat mitjançant la millora dels serveis assistencials.

6. Pla de salut.

C. Inversions

7. Inversions en infraestructures.

8. Modernització tecnològica.

D. Elaboració de pressuposts i suficiència financera

9. Garantir la suficiència financera. E. Recursos humans

10. Recursos humans.

F. Organització i gestió dels proveïdors dels serveis sanitaris

11. Millorar el procés de negociació contractual.

12. Implantar i millorar els sistemes d’informació assistencials.

13. Millorar la coordinació i la cooperació entre les diferents estructures assistencials.

14 Desenvolupar i millorar el Programa d’ús racional i de control de la despesa farmacèutica.

15. Afavorir el desenvolupament dels projectes de gestió clínica.

16. Impulsar la implementació de les línies estratègiques per al desenvolupament de la qualitat dins el Servei.

G. Col·laboració institucional

17. Establir mecanismes de diàleg i de col·laboració institucional.

 

Els objectius anteriors, les activitats dels quals es desenvolupen més endavant, han de delimitar les actuacions de les gerències i les empreses que depenen del Servei. Per això, s’han de reflectir en els diferents contractes de gestió, després de les adaptacions necessàries en cada cas.

 

 

Accés a la memòria completa de pressuposts 2006

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.