Atenció als professionals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla Integral de Prevenció de les Agressions en I'Ambit Sanitari Públic

Pla Integral de Prevenció de les Agressions en I'Ambit Sanitari Públic de les Illes Balears

Aquest Pla ha estat elaborat per la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears amb la participació de la Comissió Tècnica i d'Estudi en Matèria de Prevenció de Riscs Laborals, i ha estat aprovat pels comitès de seguretat i salut de cadascun dels sectors sanitaris del Servei de Salut, com a òrgan paritari i collegiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions en matèria de prevenció de riscs.

 

Va ser aprovat de manera definitiva en la sessió del 13 de març de 2020 de la Mesa Sectorial de Sanitat.

 


 

La prevenció de les agressions que pateix el personal del Servei de Salut de les Illes Balears és un objectiu prioritari de la política de prevenció de riscs laborals de la Conselleria de Salut i Consum, com es pot constatar des de l'aprovació, l'any 2006, del primer pla per prevenir la violència als centres de salut.

 

Les agressions al personal sanitari són una preocupació creixent a les Illes Balears, perquè s'ha demostrat estadísticament que el fenomen augmenta cada any. Les agressions -la major part de les quals són verbals- afecten a tots els grups i totes les categories professionals, però amb una incidència més alta en les dones.

 

Amb aquest Pla, consensuat amb les organitzacions sindicals, pretenem actualitzar l'anterior, donar un impuls a la prevenció i, en conseqüència, generar entorns de feina lliures de violència i en els quals no es toleri cap tipus d'agressió. Un entorn de feina insegur afecta les relacions en el lloc de treball i la salut i deteriora la qualitat assistencial.

 

El Pla preveu actuacions específiques en diferents àmbits i serveis. Les línies fonamentals es concreten en les millores en els processos d'informació als usuaris, la capacitació i el desenvolupament d'habilitats dels professionals i l'obtenció d'informació per millorar els procediments i els protocols de prevenció de les agressions i d'atenció a les víctimes.

 

Partint del convenciment de considerar els professionals com un valor essencial del sistema, pretenem combinar accions preventives amb mesures de suport, assessorament i assistència als professionals agredits incorporant la perspectiva de gènere i preservant els drets dels pacients, al mateix temps que es protegeix la salut del personal del sector sanitari.

 

En definitiva, presentam un pla integral que permet afrontar un dels principals problemes que afecten el personal que presta servei en l'àmbit sanitari i que posa en risc l'atenció, la convivència i el funcionament normal del nostre sistema de salut.

 

Descarregar el Pla Integral de Prevenció de les Agressions en I'Ambit Sanitari Públic de les Illes Balears