Comissió Farmacoterapèutica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears

La Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears (CFIB) és una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris pertanyents a totes les gerències territorials i als Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquesta comissió es crea com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària, per tal de promoure la prescripció basada en l’evidència i establir i harmonitzar els criteris d’utilització dels medicaments en el Servei de Salut de les Illes Balears, basant els seus acords en decisions tècniques.

Objectiu

L’objectiu principal d’aquesta Comissió és revisar l’avaluació i la selecció de medicaments, establir protocols de tractament, de referència per al Servei de Salut, i estratègies de millora per a la gestió eficient dels recursos farmacèutics, que assegurin l’equitat de l’accés a aquests recursos i la transparència en la presa de decisions.

Normativa

Decret 86/2015, de 23 d’octubre, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears i se’n regulen la composició, l’organització i el funcionament.

Activitat
Enllaç intranet

Accés a la web del CFIB