Zones bàsiques de salut

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Zones bàsiques de salut

La zona bàsica de salut és la circumscripció funcional del sector sanitari, en la qual es presta l’assistència sanitària d’atenció primària a través d’un centre de salut i d’unitats bàsiques de salut que tenen el centre de salut com a centre de referència.

El territori sanitari de les Illes Balears consta de 61 zones bàsiques de salut (ZBS).

En el supòsit que la zona bàsica de salut estigui conformada per diversos municipis, un d’aquests municipis es considera cap de zona i s’hi ha de situar el centre de salut. Aquest municipi és el que permet un accés més fàcil per al conjunt de la població agrupada o dispersa que ha d’atendre, atesa la seva situació geogràfica i les isòcrones. El centre de salut és l’estructura física i funcional a la qual s’adscriu l’equip d’atenció primària corresponent.

Els altres nuclis de població de la zona bàsica de salut poden disposar d’unitats bàsiques de salut amb la finalitat de prestar una atenció primària adequada més pròxima a la població compresa dins els seus límits territorials.