Consell de Direcció

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern del Servei de Salut, la composició i l’estructura del qual es determinen en la Llei 5/2003, de 4 d’abril, i en els Estatuts del Servei de Salut, d’acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els òrgans superiors de direcció del Servei de Salut són el Consell de Direcció, la Direcció General i la Secretaria General

Vocals del Consell de Direcció

La composició del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears ha d’incloure la presència de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut, que exerceix la Presidència del Consell de Direcció, com també de les persones titulars de la Direcció General, de la Direcció de Gestió i Pressupostos i de les gerències territorials del Servei de Salut, i altres cinc vocals designats pel Consell de Govern a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.

 

Vocals del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears