Protecció de dades personals

Registre d'activitats de tractament de la Gerència de l'Hospital de Manacor

La Gerència de l'Hospital de Manacor compleix l'article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) i l'article 31 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals (LOPDGDD), publicant el «Registre d'activitats de tractament (RAT) de la Gerència de l'Hospital de Manacor».


01

Nom del tractament

Atenció a usuaris


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de queixes i suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments.
  • Atenció al ciutadà 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Adreça
  • Nacionalitat
  • Població
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Data de naixement
  • Nombre d'Història Clínica
  • Nombre d'afiliació
  • Dades de salut  
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • La Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, de 1r d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.02

Nom del tractament

Comunicació i premsa


 • Finalitat del tractament
  • Gestió dels comunicats i publicació de notes de premsa.
  • Publicació de notícies i esdeveniments en xarxes socials. 
 • Categoria de dades personals
  • Imatge i/o veu
  • Nom i llinatges
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Identitat electrònica 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Autors i titulars d'articles
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.a) L'interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals.

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.03

Nom del tractament

Concursos per a treballadors


 • Finalitat del tractament
  • Gestió i promoció de concursos per a treballadors de la Gerència (gestió de la inscripció i comunicació de resultats en plataformes corporatives).
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Correu electrònic
  • Adreça postal 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.a) L'interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals.

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.04

Nom del tractament

Formació i docència


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de l'activitat formativa i docent i control dels cursos que s'imparteixen.
  • Elaboració d'informes d'acompliment en els casos d'avaluació de residents. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Telèfons
  • NIF/DNI (o un altre document identificatiu)
  • Adreça postal
  • Formació, titulacions i experiència professional
  • Signatura

 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Docents
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària) 
   El Reial decret 1142/2007, de 31 d'agost, pel qual es determina la composició i funcions de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i es regula el sistema d'acreditació de la formació continuada. 
   La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.05

Nom del tractament

Gestió de drets dels interessats


 • Finalitat del tractament
  • Atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets que estableix el Reglament general de protecció de dades.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Fotocopia DNI
  • Document acreditatiu de representació (menors)
  • Domicili
  • Telèfon
  • Correu electrònic 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Representants legals
  • Familiars 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període determinat. S'aplicaran els terminis establerts en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018)

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal
  (Reglament general de protecció de dades)

 • Categoria de destinataris
  • Òrgans judicials
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Defensor del Poble
  • Entitats sanitàries  
 • Transferències internacionals de dades

  A serveis de salut d’altres països.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.06

Nom del tractament

Gestió d'implants


 • Finalitat del tractament
  • Gestió d'una llista d'implants amb la finalitat de fer un seguiment i recuperar les pròtesis reutilitzables.
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Targeta sanitària
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Imatge
  • Número de la història clínica 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 


  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària)

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.07

Nom del tractament

Gestió de personal


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la contractació del personal.
  • Gestió de nòmines, prestacions socials de personal i serveis interns.
  • Gestió d'expedients administratius relacionats amb la gestió de recursos humans.
  • Gestió sancionadora. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DN/NIE
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Estat civil
  • Data de naixement
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Titulació
  • Document acreditatiu del número de compte
  • Dades bancàries
  • Dades de salut

 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut). 
 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Sindicats i juntes de personal
  • Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals
  • Hisenda pública i administració tributària
  • Òrgans de la Seguretat Social 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.08

Nom del tractament

Gestió de reclamacions i demandes


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de demandes i processos de responsabilitat administrativa, judicial, civil, penal o patrimonial.
  • Procediment administratiu.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Document identificador
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Representants legals, advocats, procuradors i notaris
  • Treballadors
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades seran conservades durant el temps que puguin ser requerits per control o fiscalització de l'entitat pública competent (organisme de la Seguretat Social, Agencia Tributària, jutjats o tribunals).

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.) 
 • Categoria de destinataris
  • Notaris, advocats i procuradors
  • Òrgans judicials  
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.09

Nom del tractament

Gestió de serveis generals


 • Finalitat del tractament
  • Gestió interna dels serveis no assistencials oferts als usuaris.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatge
  • DNI 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals

 • Categoria de destinataris
  • Ajuntaments (objectes perduts)
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.10

Nom del tractament

Gestió de torns


 • Finalitat del tractament
  • Gestió dels torns i control horari del personal.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Telèfons
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors). 
 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
   11

Nom del tractament

Gestió d'usuaris


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de les identitats electròniques i autoritzacions d'accés als sistemes d'informació.
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Signatura
  • Imatge i/o veu
  • Telèfon
  • Signatura electrònica
  • Empremta digital
  • Identificador d'usuari
  • Adreça IP
  • Detalls de l'empleat

 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Proveïdors 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) el tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.12

Nom del tractament

Gestió econòmica de l'activitat amb tercers


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la facturació per serveis d'assistència sanitària a pacients o a terceres persones (asseguradores o mútues).
  • Pagaments de serveis assistencials prestats per terceres persones concertades amb el Servei de Salut.
  • Gestió de trasllats de pacients.
  • Gestió economicofinancera pública: gestió de la facturació. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Telèfon
  • Matrícula vehicle
  • Número de la Seguretat Social/mutualitat
  • Data de naixement
  • Codi de beneficiari
  • Número TSE
  • Codi d'institució
  • Nom del pagador
  • Llinatges del pagador
  • Adreça de facturació
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Asseguradores i mútues 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). 
 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
  • Entitats sanitàries 
  • Entitats asseguradores (algunes poden estar situades en altres països) 
 • Transferències internacionals de dades

  Entitats asseguradores situades a altres països (sempre que el pacient sol·liciti expressament que sigui aquesta l'encarregada de pagar l'assistència sanitària rebuda).

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.13

Nom del tractament

Gestió sanitària


 • Finalitat del tractament
  • Gestió i explotació d'informació sanitària per a l'adequació de l'activitat assistencial.
 • Categoria de dades personals
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Nom i llinatges
  • Telèfon
  • Codi d'identificació autonòmica sanitària (CIAS)
  • Salut
  • Vida sexual

 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient). 
 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.14

Nom del tractament

Història Clínica


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de les dades de pacients per garantir una assistència sanitària correcta
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador 
  • Número de la Seguretat Social
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • Núm. de targeta sanitària
  • Número d'HC
  • Imatges/enregistraments
  • Signatura electrònica
  • Dades de salut
  • Vida sexual
  • Circumstàncies socials 

 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
  • Familiars 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD.- Article 6. 1. d) el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona.

  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària). 

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
  • Òrgans de la Seguretat Social
  • Entitats sanitàries 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.15

Nom del tractament

Historial dosimètric


 • Finalitat del tractament
  • Gestió corresponent a la recollida i l'enviament de dosímetres al Centre Nacional de Dosimetria per mesurar els nivells rebuts pel personal exposat a radiacions.
  • Manteniment de l'historial dosimètric sobre el nivell d'exposició radiològica del personal exposat.
  • Gestió i control sanitari 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Número d'història dosimètrica
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per realitzar les gestions economicocomptables i durant el temps necessari si són requerides per alguna autoritat judicial.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

   
  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat) 

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.16

Nom del tractament

Investigació sanitària


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació recollida sobre pacients i treballadors per a investigacions, estudis, assaigs, programes i activitat docent, a fi de desenvolupar les funcions de promoció de la salut, prevenció de les malalties i investigació i docència, complement de la necessària activitat assistencial dels centres del sistema públic sanitari.
  • Investigació epidemiològica i activitats anàlogues.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Número de la Seguretat Social
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • Núm.de targeta sanitària
  • Número d'HC
  • Imatges/enregistraments
  • Dades de salut
  • Vida sexual

 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.


   
  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; el Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d'ètica de la investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària; la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica) 

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Entitats Sanitàries 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.17

Nom del tractament

Prevenció de conflictes i incidents


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació sobre conflictes i incidents esdevinguts en la gerència.
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Adreça postal
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Número d'Història Clínica
  • Detall de l'episodi
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

   
  (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors). 

 • Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Notaris, advocats, procuradors
  • Òrgans judicials  
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.18

Nom del tractament

Prevenció de riscos laborals


 • Finalitat del tractament
  • Adaptació dels llocs de treball dels treballadors en funció de l'informe de restriccions
  • Investigació d'accidents laborals
  • Atenció i suport als treballadors en matèria d'agressions laborals
  • Esmenar els possibles riscos dels diferents llocs de treball
  • Gestió de la coordinació empresarial
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Número de la Seguretat Social
  • DNI/NIF
  • Telèfons
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.  (La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals)

 • Categoria de destinataris

  Entitats asseguradores

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.19

Nom del tractament

Proveïdors


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació de proveïdors per al procés d'adjudicació, selecció i contractació, i els abonaments de serveis derivats del procés.
  • Gestió economicofinancera pública: gestió econòmica i comptable, gestió de la facturació.
  • Procediment administratiu.
 • Categoria de dades personals
  • Nom de l'empresa
  • CIF
  • Nom del representant
  • Llinatges del representant
  • DNI/NIE del representant
  • Dades bancàries 
 • Categories de titulars de les dades
  • Proveïdors
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    

  (La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). 

 • Categoria de destinataris
  • Entitats asseguradores.
  • Hisenda pública i administració tributària.
  • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.20

Nom del tractament

Registre d'entrada i sortida


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la circulació interior de documents i registre d'entrada i sortida dels mateixos.
  • Procediment administratiu.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Signatura
  • DNI/NIF
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període determinat. Les dades seran conservades àdhuc després que hagués cessat la formació o pràctiques formatives, durant el temps que puguin ser requerides per control o fiscalització de l'entitat pública competent (Organisme de la Seguretat Social, Agencia Tributària, jutjats o tribunals).

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.


  (La Llei 39/2015, de 1r d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'administració pública

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.21

Nom del tractament

Seguretat i control d'accés a edificis


 • Finalitat del tractament
  • Seguretat i control de l'accés a edificis.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Dades biomètriques
  • Imatge
  • Veu 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Proveïdors 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    

  (La Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors). 

 • Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Òrgans judicials 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.22

Nom del tractament

Selecció i provisió de personal


 • Finalitat del tractament
  • Selecció de personal i provisió de llocs de treball.
  • Promoció, oposicions i concursos. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Adreça postal
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Signatura
  • Serveis prestats
  • Formació, titulacions, experiència professional 

 • Categories de titulars de les dades
  • Candidats
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    

  (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut). 

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.23

Nom del tractament

Videovigilància


 • Finalitat del tractament
  • Vigilància i seguretat de persones, béns i instal·lacions
 • Categoria de dades personals
  • Imatges
 • Categories de titulars de les dades
  • Persones físiques que accedeixin a les instal·lacions
 • Responsable del tractament

  Gerència de l'Hospital de Manacor

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carretera de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears

 • Termini de supressió

   En un mes comptador des de la data de la recollida.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.


  (La Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada)

 • Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Òrgans judicials
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.