CS de Manacor - Sa Torre

Equip directiu

Director/a de ZBS : Neus Salas Valero
Responsable infermeria d'EAP : Neus Salas Valero
Responsable metge: Efren Eduardo Moncada Ocanto
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Margalida Inmac. Oliver Català

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Simó Tort 19
07500-Manacor


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 843 807

Veure mapa de localització de: CS de Manacor - Sa Torre

HORARI

Dilluns a divendres de 08:00h a 20:00h.
Caps de setmana i festius de 09.00h a 21.00h.

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 15.00 %
5.182

14-64 anys 69.32 %
23.945

>64 anys 15.68 %
5.415

Total: 34.542


UBS de Son Macià

Cartera de Servicios

 • Unitat de Fisioteràpia.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques