Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 42 - any 2015 - Llei de protecció de dades: videovigilància

En aquest BUTLLETÍ INFORMATIU presentam alguns aspectes significatius sobre el tractament de les imatges captades pels circuits tancats de televisió (CCTV) a les quals s’aplica la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

És la imatge una dada de caràcter personal?

El concepte de dada personal inclou les imatges quan es refereixen a persones identificades o identificables. Per tant, cal aplicar els principis en matèria de protecció de dades personals quan es tractin imatges.

 

Què és el tractament de les imatges?

El tractament de les imatges es produeix en el moment en què hi ha una gravació, una captació, una transmissió, una conservació o un emmagatzemament d’imatges. Per tant, com a tractament d’imatges es consideren tant la visualització en temps real de les imatges com la reproducció que se’n pugui fer posteriorment.

 

La LOPD afecta totes les gravacions?

Hi ha casos en què no és procedent aplicar la LOPD: no s’aplica al tractament d’imatges en l’àmbit personal i domèstic ni a les imatges utilitzades pels mitjans de comunicació en l’exercici legítim dels drets que els confereix l’article 20 de la Constitució espanyola de 1978.

L’ús de càmeres i videocàmeres segueix unes regles que regeixen tot el procés des de la captació, l’emmagatzemament i la reproducció de les imatges fins a la cancel•lació. No només cal disposar dels mitjans tècnics adequats sinó que també s’ha de donar la legitimació que ho permeti. Per tant, quan es faci un tractament d’imatges el responsable ha de tenir en compte els principis següents:

 • Hi ha d’haver una relació de proporcionalitat entre la finalitat perseguida i la manera en què es tractin les dades.
 • Cal informar sobre la captació i/o gravació de les imatges.
 • L’ús d’instal•lacions de càmeres o videocàmeres només és admissible quan no hi hagi un mitjà menys invasiu.
 • Les càmeres i les videocàmeres instal•lades en espais privats no poden obtenir imatges d’espais públics, però poden prendre imatges parcials i limitades de vies públiques quan sigui imprescindible per a la finalitat de vigilància.
 • Els sistemes de videovigilància han de ser respectuosos amb els drets de les persones i amb la resta de l’ordenació jurídica.
 • Les imatges s’han de conservar durant el temps imprescindible per satisfer la finalitat per a la qual s’hagin recollit.

 

Obligacions

L’ús de sistemes de vigilància per mitjà de videocàmeres pot donar lloc a la creació de fitxers:

 • Inscripció de fitxers

  Per mitjà de la Instrucció 1/2006, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va establir el següent pel que fa a l’obligació d’inscriure un fitxer de videovigilància:

  • Si el sistema de gravació emmagatzema les imatges en qualsevol suport que permeti localitzar-les segons criteris com ara la data o l’hora, cal inscriure el fitxer.
  • En cas que només es visualitzin les imatges a la pantalla no fa falta inscriure el fitxer, ja que es considera un tractament de reproducció o emissió d’imatges en temps real.
 • Deure d’informació

  La informació en la recollida de les dades és un element essencial del dret a la protecció de les dades, per tant és un deure de compliment ineludible. Ateses les característiques que acompanyen el tractament de les imatges, d’acord amb la Instrucció 1/2006 l’Agència de Protecció de Dades va dissenyar un model de cartell informatiu (www.aepd.es) que s’ha d’exposar en un lloc ben visible a les zones on les càmeres prenguin imatges.

  Cartell videovigilància

  En aquest cartell cal informar sobre les dades del fitxer registrat i l’adreça on es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

 • Accés a les imatges

  Només el personal autoritzat pot tenir accés a la informació captada per les videocàmeres. És habitual que sigui una empresa de seguretat l’encarregada dels serveis de vigilància, entre les quals hi ha els sistemes de videovigilància.

  Per tant, és necessari establir una relació contractual amb l’empresa de seguretat considerant-la encarregada del tractament i recollint allò que disposa l’article 12 de la LOPD.

  En cas que es tracti d’una empresa que no tengui accés a les imatges (ni emmagatzemades ni en temps real) no fa falta formalitzar la relació com a encarregada del tractament. Pot ser el cas d’una empresa que només faci el manteniment de la instal•lació, sense tenir accés a les imatges.

 • Temps de conservació

  La Instrucció 1/2006 estableix un termini de cancel•lació màxim d’un mes des de la captació de les imatges. Per tant, una vegada vençut aquell termini les imatges s’han de cancel•lar; no obstant això, quan s’hagi gravat un delicte o una infracció administrativa que s’hagi de posar en coneixement d’una autoritat, s’han de conservar les imatges amb l’única finalitat de posar-les a disposició d’aquesta autoritat.

 

Enllaços d’interès:

 • Guia de Videovigilància de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en PDF, només en espanyol; clicau aquí):
 • Experts alerten sobre una xarxa zombi composta per càmeres de seguretat (només en es-panyol; clicau aquí).