Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 35 - any 2014 - Llei de protecció de dades: òrgans i fitxers de les comunitats autònomes

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer els òrgans de supervisió i control d’àmbit autonòmic, que actualment són només dos: l’Agència Basca de Protecció de Dades (DBEB-AVPD) i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

En el núm. 33 del BUTLLETÍ INFORMATIU vàrem donar a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i en aquest presentam els òrgans que poden exercir algunes competències específiques de l’AEPD en el seu àmbit territorial, és a dir, a la seva comunitat autònoma. Aquests òrgans tenen la consideració d’autoritats de control i tenen garantides plena independència i objectivitat en l’exercici de les seves funcions.

 

Quines funcions de l’AEPD poden exercir els òrgans corresponents de les comunitats autònomes?

Poden exercir la majoria de les funcions dirigides a l’AEPD, regulades en l’article 37 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, però amb algunes excepcions.

Les funcions de la DBEB-AVPD són regulades per l’article 17 de la Llei 2/2004, de 25 de febrer, de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública i de creació de l’Agència Basca de Protecció de Dades.

Pel seu costat, les funcions de l’APDCAT s’estableixen en la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La informació detallada sobre les funcions que pot exercir cada agència de protecció de dades autonòmica es pot consultar en els enllaços següents:

 

Quins serveis ofereixen la DBEB-AVPD i l’APDCAT?

Entre els serveis que ofereix la DBEB-AVPD destaquen el servei d’atenció a la ciutadania; el de gestió de de-núncies; el de tutela; el de publicitat de fitxers; el d’actualització de la informació a la pàgina web, i la difusió del compliment d’aquests objectius.

Així mateix, cal subratllar els serveis que ofereix l’APDCAT: el servei d’atenció al públic; el de consultoria; el Registre de Protecció de Dades de Catalunya; el servei de formació i divulgació del dret a la protecció de dades; l’elaboració d’informes, dictàmens, instruccions i recomanacions; els serveis d’inspecció i auditoria de seguretat de la informació, i el Centre de Documentació com a unitat de recursos i serveis d’informació especialitzats.

 

Quina relació hi ha entre l’AEPD i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes?

El director de l’AEPD i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes es poden sol·licitar mútuament la informació necessària per complir les seves funcions. El primer pot convocar regularment els segons als efectes de cooperació institucional i coordinació de criteris o procediments d’actuació.

 

Us informam que ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es