Servei de Seguretat dels Professionals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Seguretat dels Professionals

El Servei de Seguretat dels Professionals del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció de Recursos Humans i la Subdirecció de Gestió de Personal. La funció més rellevant d'aquesta àrea és la d’impulsar totes les accions necessàries per al desenvolupament del Pla Integral de Prevenció d’Agressions de tot el personal del Servei de Salut i assessorar en la disposició, actualització i implantació dels corresponents plans d'emergència i/o plans d’autoprotecció dels diferents centres.

Responsable

Víctor Manuel Fernández Jaraíz

Ubicació i contacte

Hospital Universitari Son Espases

Ctra. de Valldemossa, 79, mòdul Z - 07120 Palma
Tel. 871 206 115

Objectius

Objectiu principal: vetllar per una protecció correcta dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears enfront d'agressions d’usuaris a professionals o bé enfront de situacions d'emergència que es puguin produir als centres.

 

Objectius específics: 

 1. Impulsar plans de desenvolupament de les diferents línies d'actuació del Pla Integral de Prevenció d'Agressions dels treballadors del sector sanitari públic de les Illes Balears.
 2. Dur a terme una coordinació correcta de les relacions entre l’Administració (diferents departaments involucrats, organitzacions sindicals, Advocacia de la CAIB,...) i altres organismes (Policía Nacional, Guardia Civil, Delegació del Govern, Direcció General d'Emergències i Interior, bombers, col·legis professionals,...).
 3. Millorar la formació i la capacitació dels empleats públics del Servei de Salut per fer front a possibles agressions d’usuaris a professionals i saber com actuar enfront de situacions d'emergència (incendi, fuita de gas, …).
 4. Implementar la planificació d'autoprotecció en les diferents gerències i centres.
 5. Consolidar, adequar i aplicar els nous marcs normatius al respecte dins el Servei de Salut, amb una actualització constant.
 6. Col·laborar i propiciar una veritable cultura de seguretat integral en el Servei de Salut.
 7. Acomplir les funcions que el director/la directora d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals li encomani. 

Funcions

 1. Elaborar informes de diagnòstic i evolució de la seguretat dels professionals enfront d’agressions d’usuaris a professionals i autoprotecció.
 2. Propiciar el desenvolupament d'eines i protocols específics adequats per a la implantació dels plans.
 3. Prestar el suport necessari a les gerències per al desenvolupament correcte de les activitats i inversions a fer per protegir els professionals enfront d'agressions i en matèria d'emergències.
 4. Participar en les reunions dels respectius grups de treball, comitès d'autoprotecció i comissions d'agressions de les gerències.
 5. Coordinar les relacions entre el Servei de Salut i els òrgans competents responsables en la matèria del Govern de la CAIB o del Govern de l'Estat.
 6. Coordinar i facilitar l’organització de les accions d'implantació dels plans d'autoprotecció i del Pla Integral de Prevenció d'Agressions al personal d'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.
 7. Afavorir el desenvolupament de convenis de col·laboració i altres normes que afectin els treballadors i preparar documents administratius diversos.
 8. Assumir qualsevol altra tasca relativa a la seguretat dels professionals que li sigui encomanada. 

Normativa

Serveis

Pla